Ave Myers's 50th Birthday PartyEjike Eze's 50th BirthdaySam's Birthday BashSheila Roach